Alexandria

Alexandria

Almond coconut macaron, pistachio cream & white chocolate pistachio glaze.

8″ (serves 10) –

10″ (serves 16) –

12″ (serves 24)